Subject: Health for All Project Newsletter - July 2024

Health for All Project Newsletter - July 2024

July 5th, 2024 at 12:00 pm CEST

Publication of the Manual of Health Education for NCDs, Mapping of Socio-Health Services in three Municipalities and more... ...

Buletini i Projektit Shëndet për të Gjithë - Korrik 2024

July 5th, 2024 at 12:00 pm CEST

Publikimi i Manualit të Edukimit Shëndetësor për SJT-të, Rrjeti i shërbimeve socio-shëndetësore në tri bashki e të tjera... ...

Health for All Project Newsletter - April 2024

April 5th, 2024 at 12:30 pm CEST

Distribution of home care equipment, Steering Committee Meeting and more... ...

Buletini i Projektit Shëndet për të Gjithë - Prill 2024

April 5th, 2024 at 12:30 pm CEST

Shpërndahen pajisje për Kujdesin Shëndetësor në Banesë, miratohet Plani Vjetor i Aktiviteteve e të tjera... ...

Buletini i Projektit Shëndet për të Gjithë - Janar 2024

January 8th, 2024 at 2:15 pm CEST

Arritjet e HAP gjatë fazës së dytë, lajmet e fundit dhe aktivitetet e ardhshme ...

Health for All Project Newsletter - January 2024

January 5th, 2024 at 1:00 pm CEST

Steering Committee Meeting, Forum on HBC, trainings and activities ...

Buletini i Projektit Shëndet për të Gjithë - Korrik 2023

January 5th, 2024 at 1:00 pm CEST

Arritjet e HAP gjatë fazës së dytë, lajmet e fundit dhe aktivitetet e ardhshme ...

Gëzuar Festat nga HAP

December 22nd, 2023 at 1:10 pm CEST

Season's Greetings

December 22nd, 2023 at 1:08 pm CEST

View online  Health for All is a Project of the Swiss Agency for Development and Cooperation that is being implemented in Albania by the Swiss Institute of Health and Tropical Medicine. The Project's overall goal is that the Albanian popu ...

Health for All Project Newsletter | September 2023

October 6th, 2023 at 2:32 pm CEST

View online  Newsletter of the Health for All ProjectSeptember 2023 Health for All Project Goes on Stage in International Health Conferences From Switzerland to Kosovo, HAP's support to improve the accessibility and quality of pri ...

Social Media

Sign up for newsletter

Sign up for FREE newsletter now!