Subject: Hans Hofmann’s Last Lesson: A Study of the Artist’s Materials During the Last Decade of His Career - Nov 8th, 3:00 PM, Zanabazar Musuem

Hans Hofmann’s Last Lesson: A Study of the Artist’s Materials During the Last Decade of His Career
3:00 PM, Tuesday Nov 8th, 2016, The Fine Arts Musuem of Zanabazar, Ulaanbaatar

Dawn V. Rogala, Ph.D, Paintings Conservator, Smithsonian’s Museum Conservation Institute 

Hans Hofmann (1880-1966) was intellectually and physically situated at the nexus of Abstract Expressionist experimentation. Many of the condition problems conservators face in the treatment of modern paintings first appear in Abstract Expressionist work, and Hofmann is an excellent mirror of this unique historical moment. Join us in an overview of Dr. Rogala’s research on the work of this renowned artist and teacher, and in a discussion of what Hofmann’s materials can teach us about the study and preservation of modern art.
Building on her earlier Smithsonian research revealing incompatibility problems in the incorporation of new materials by Hofmann and his Abstract Expressionist colleagues, this new research by Dr. Rogala tracks Hofmann’s use of materials during and following the operation of his popular art schools in New York City and Provincetown, Massachusetts. Using analytical data gathered from the analysis of over 500 paint and fiber samples, this presentation will trace Hofmann’s embrace of industrial paint binders and modern organic pigments, focusing on relationships between the artist’s late-career materials, style, and the impact of these choices on the long-term stability of Hofmann’s work.

Ханс Хофманы сүүлчийн хичээл: Уран бүтээлийнхээ сүүлийн арваад жилд Ханс Хофманы ашиглаж байсан материалд хийсэн судалгаа 

Смитсонийн Музейн үзмэр хадгалж хамгаалах институтын 
уран зураг сэргээн засварлагч доктор Даун В. Рогала 

Ханс Хофман (1880-1966) нь Абстракт Экспрессионист туршилтанд оюун санаа болон бие махбодиороо холбоотой байсан. Орчин үеийн уран зургийг сэргээн засварлах явцад уран зураг сэргээн засварлагчдад тулгардаг нөхцлийн асуудлуудын олонх нь Абсракт Экспрессионист бүтээлд гарч ирдэг бөгөөд Хофман бол энэхүү онцгой түүхэн мөчийн хосгүй тусгал юм. Энэхүү цуут уран бүтээлч, багшийн бүтээлд доктор Рогалагийн хийсэн судалгаа болон Хофманы материал орчин үеийн уран зургийг судалж хамгаалах талаар бидэнд юу зааж болох талаар хийх хэлэлцүүлэгт хүрэлцэн ирнэ үү.
Хофман болон түүний Абстракт Экспрессионист нөхдийн хийсэн шинэ материалын нэгдэл дэх үл нийцлийн асуудлуудын гаргаж тавьсан Смитсонийн өмнөх судалгаан дээрээ тулгуурлаж хийсэн доктор Рогалагийн энэхүү шинэ судалгаа нь Нью Йорк хот болон Массачусетс мужийн Провинстаун дахь алдартай уран зургийн сургалтуудын үеэр болон түүний дараа Хофман материалыг хэрхэн ашиглаж байгаа байдлыг авч үзсэн байдаг. 500 гаруй будаг, цуулдасны дээжид хийсэн шинжилгээнээс цуглуулсан задлан шинжилгээний мэдээллийг ашигласан энэхүү презентаци нь уран бүтээлчийн карьерийнхээ сүүл үед ашиглаж байсан материал, бүтээж байсан стиль болон эдгээр сонголт нь Хофманы уран бүтээлийн урт хугацааны тогтвортой байдалд үзүүлсэн нөлөөний хоорондох харилцан хамааралд анхаарлаа хандуулж Хофман аж үйлдвэрийн будгийн төрлүүд болон орчин үеийн органик будагч бодисуудыг яаж ашиглаж байсныг нь авч үзэх болно. 
For more information visit the ACMS website
www.mongoliacenter.org

The American Center for Mongolian Studies is a non-profit organization dedicated to supporting scholarship in Mongolian Studies.

ACMS, Ulaanbaatar Public Library - East entrance, Seoul street-7, Sukhbaatar District
Phone: (976) 7711-0486, e-mail: info@mongoliacenter.org 
 website: http://www.mongoliacenter.org

American Center for Mongolian Studies, 642 Williams Hall, 255 S. 36th St, Philadelphia, PA 19104, United States
You may unsubscribe or change your contact details at any time.